Abonnemangsvillkor

§ 1 Allmänt

Minimiåldern för att få teckna ett abonnemang hos Leverantören är 18 år. Genom tecknande av avtal erhåller medlemmen rätt att nyttja den anläggning och den produkt som abonnemanget avser, enligt de villkor som gäller för anläggningen och i enlighet med detta avtal. Om inget annat avtalats ska abonnemang betalas periodvis i förskott och tjänsten aktiveras först efter mottagen betalning. Betalning måste ha inkommit före angivet förfallodatumet, obetald faktura innebär att kontot kommer att stoppas tills betalning erläggs. Vid försenad betalning kan utgå 60 kr påminnelseavgift på nästkommande faktura. 

§ 2 Debitering  
Första debitering omfattar resterande dagar innevarande månad + hela nästkommande kalendermånad alternativt år. Nästa avgift debiteras i förskott den 26:e varje månad. Om dragningen inte lyckas görs ytterligare debiteringsförsök fram till den 1:a. Om även denna dragning misslyckas stoppas möjligheten att utnyttja tjänsten intill dess att betalning erhålls.   


§ 3 Uppsägning av avtal
Abonnemanget löper tillsvidare och förlängs med ytterligare en avtalsperiod om inte uppsägning görs senast dagen före dragning/betalning av nästkommande period. Abonnentens uppsägning av avtalet skall göras via anvisad länk i systemet. 

§ 4 Omedelbar uppsägning av avtal
Leverantören förbehåller sig rätten att utan angivna skäl omedelbart säga upp avtalet med abonnenten. I detta fall återbetalas outnyttjade förskottsbetalade avgiften om sådan erhållits. Vid brott mot detta avtal eller vid obetalda fakturor återbetalas inte eventuell innestående avgift. Försök att tvätta annan bil eller på annat sätt agera i strid mot villkor och anvisningar betraktas som avtalsbrott. Om avtalet av något skäl bryts under de första två kalendermånaderna återbetalas inte inbetalade avgifter om inte särskilda skäl föreligger.      

§ 5 Prisändringar
Månadsavtal är INTE skyddade mot prishöjningar av abonnemangsavgiften. Prishöjningar kan förekomma och detta meddelas minst 30 dagar i förväg så att du som kund har möjlighet att säga upp avtalet innan prishöjning börjar att gälla.


§ 6 Omfattning
Abonnemanget gäller endast den registrerade bilen och beställd tvättprodukt. Om registrerad bil ändras oftare än var 3:e månad eller om fler bilar tvättas på samma abonnemang är abonnenten omedelbart betalningsansvarig för extra tvättar. Abonnenten kan efter anvisning medges tilläggsköp, dessa tillägg förfaller till omedelbar betalning och kan dras i en extra dragning om Leverantören finner det lämpligt annars adderas tilläggsbeloppet till nästkommande månadsbetalning.

§ 7 Ändring av personuppgifter
Abonnenten ansvarar för att informera Leverantören vid ändring av namn, adress, bilregistreringsnummer och mobiltelefonnummer. Om abonnenten byter konto varifrån gireringar görs skall abonnenten kontakta den kontoförandebanken som hanterar detta.

§ 8 Hantering av personuppgifter
Genom att abonnenten lämnar sina personuppgifter till Leverantören accepterar abonnenten att Leverantören lagrar och hanterar personuppgifterna enligt dataskyddslagen (GDPR) för att kunna administrera abonnemanget. Abonnenten godkänner även att Leverantören får skicka ut information till denne via post, SMS och e-post. Personuppgifterna kan lämnas ut till Leverantören samarbetspartners för att de skall kunna administrera dessa informationsutskick. På abonnentens begäran kommer Leverantören att rätta felaktiga personuppgifter. Abonnenten har även rätt att få information över de lagrade uppgifterna som Leverantören har om abonnenten.

§ 9 Personligt betalningsansvar
Abonnenten eller målsman är alltid personligt betalningsansvarig för kostnaderna i samband med abonnemanget.

§ 10 Förändringar inom verksamheten
Leverantören förbehåller sig rätten att ändra öppettider samt vidta ombyggnationer av anläggningen. Detta berättigar ej till förändring av redan tecknat avtal, såsom återbetalning av avgifter eller rätt till uppsägning av abonnemang. Leverantören meddelar eventuella ändringar genom anslag i aktuell anläggning. Vid eventuellt planerade eller oplanerade driftstopp som överskrider 15 dagar under kalendermånaden har medlem rätt till att begära kompensation enligt följande:
Om abonnent hinner tvätta endast en (1) gång under kalendermånaden kompenseras kunden med mellanskillnaden av kostnaden för månadsavgift och kostnaden för en (1) tvätt.
Om abonnent EJ hinner tvätta alls under kalendermånaden krediteras hela månadsavgiften.
    
§ 11 Övrigt
Leverantören friskriver sig från allt ansvar vad gäller förluster vid stöld, inbrott eller av annan orsak. Leverantören ansvarar heller inte för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter samt personskador som drabbat medlem på grund av olycksfall eller annan besökares handlande. Abonnenten ansvarar själv för att dennes fordon är i fysiskt skick för att kunna nyttja anläggningen utan att det skadas. Leverantören tar ej något ansvar för skador som åsamkas på grund av felaktigt nyttjande av anläggningen.

§ 12 Extraordinär omständighet
Leverantören är befriad från ansvar för brott mot detta avtal orsakade av omständigheter utanför Leverantörens kontroll såsom arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, explosion, översvämning, annan naturkatastrof, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, allmän knapphet i transporter, varor eller energi samt varje annan oförutsedd händelse utanför Leverantörens kontroll.

§ 13 Betalning med Swish
Abonnentens första betalning görs med Swish och ska omfatta minst en hel kalendermånad. Swish-betalning måste ske från abonnentens registrerade mobiltelefonnummer. Swish-betalning kan efter överenskommelse accepteras för förskottsbetalning av månadsavgifter.   


Bli kund

Registrera tvättkort

Ladda ditt tvättkort

Företag

Logga in

Gilla oss på Facebook